Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων Σ.Ε.ΚΑ.Μ.


Όποιος επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων η επιβατών πρέπει να αποκτήσει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων μετά από υποχρεωτική φοίτηση του σε σχολές Σ.Ε.ΚΑ.Μ . Η ίδρυση , λειτουργία και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων οδικών μεταφορέων των σχολών Σ.Ε.ΚΑ.Μ. ορίζεται με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύου Β/31367/2483/25.05.2007.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Διεθνών Εμπορευματικών ή Επιβατικών Mεταφορών πρέπει να έχουμε προηγουμένως επιτύχει στις εξετάσεις Πιστοποιητικού Εθνικών Εμπορευματικών ή Επιβατικών μεταφορών

Επόμενη εξεταστική περίοδος θα είναι τον Μάρτιο 2014

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στις σχολές Σ.Ε.ΚΑ.Μ:

  • Εγγραφές μέχρι 25/02/2014. (Ισχύει για εξετάσεις στην Αθήνα)
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας διπλής όψεως
  • Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης βάση του Π.Δ. 739/1980
  • Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο : στο πρόσωπο μου δεν συντρέχει κανένα κώλυμα για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων η επιβατών και ότι έλαβα γνώση του προγράμματος διδασκαλίας ….και αναλαμβάνω την ευθύνη και την υποχρέωση για την συμπλήρωση των απαιτούμενων κατά περίπτωση ωρών διδασκαλίας
  • Διπλότυπο είσπραξης 50 Ευρώ από Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 82859. Σε περίπτωση επανεξέτασης , επέκτασης η μη προσέλευσης στις εξετάσεις εκδίδεται εκ νέου παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και βαρύνει τον υποψήφιο .

Φοίτηση :

Ο χρόνος φοίτησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων είναι 45 ώρες διδασκαλίας για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων ή επιβατών.

Περισσότερες πληροφορίες :

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε από κοντά και να εξετάσουμε την δική σας περίπτωση ξεχωριστά.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε που βρισκόμαστε. 

Comments are disabled.